Rozdział 1.    Postanowienia ogólne
§1.    

 1. Forum Profesjonalnych Fotografów Ślubnych (dalej FPFS) jest prywatną platformą dyskusyjno-promocyjną, której administratorami są: Andrzej Mielcarek, Przemysław Jasiński i Zbigniew Kruk.
 2. FPFS powołuje się na czas nieokreślony

§2.

 1. Terenem działania FPFS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 2. FPFS może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli wymaga tego realizacja celów regulaminowych.   
 3. Administratorzy reprezentują FPFS na zewnątrz.

Rozdział 2.    Cele i sposoby ich realizacji
§3.  

Celem FPFS jest:

 1. Promowanie fotografii ślubnej w Polsce i poza jej granicami.
 2. Promowanie twórczości członków FPFS – w szczególności tych fotografów, których prace wyróżniają się walorami artystycznymi.
 3. Podnoszenie jakości fotografii ślubnej.
 4. Wspólne określanie i polepszanie standardów usług fotografii ślubnej.
 5. Wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy z zakresu fotografii oraz fotografii ślubnej
 6. Działanie na rzecz członków FPFS przez dążenie do zapewnienia preferencyjnych warunków na zakup towarów i usług związanych z działalnością fotograficzną, takich jak sprzęt, oprogramowanie, albumy,  itp.   
 7. Działanie na rzecz edukacji klientów w zakresie fotografii
 8. Współdziałanie i pomoc członkom FPFS
 9. Działalność kulturalna i artystyczna

§4.    

Sposoby realizacji celów:

 1. Oferowanie klientom narzędzi internetowych do wyszukiwania fotografów ślubnych.
 2. Publikowanie prac  fotografów w mediach (Internet, wydawnictwa prasowe, etc).
 3. Publikowanie artykułów i innych materiałów z dziedziny fotografii.
 4. Publikowanie artykułów i innych materiałów o tematyce ślubnej.
 5. Organizowanie konkursów fotografii ślubnej.
 6. Nawiązywanie kontaktów z producentami, przedstawicielami i dystrybutorami sprzętu fotograficznego i innego, a także z dostawcami usług i towarów z branży fotograficznej i ślubnej.
 7. Organizowanie spotkań, wystaw i innych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych z fotografią, a w szczególności fotografią ślubną.
 8. Organizowanie szkoleń, wykładów,  konferencji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych.
 9. Podejmowanie wszelkich działań marketingowych prowadzących do popularyzowania idei zgodnych z przyjętymi celami regulaminowymi.  

§5.  

 1. FPFS nie ma charakteru zarobkowego a wszelkie zgromadzone środki wykorzystane będą na realizację celów regulaminowych oraz koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem FPFS. 
 2. FPFS uzyskuje środki na realizację celów regulaminowych ze składek członkowskich.
 3. Wysokość składek ustalają administratorzy.
 4. Możliwe są również inne źródła finansowania, takie jak darowizny, sponsoring, etc.
 5. Decyzje w sprawie dysponowania środkami FPFS podejmują administratorzy.
 6. Wszystkie decyzje w sprawie dysponowania środkami FPFS są jawne dla członków FPFS.

Rozdział 3.    Członkowie FPFS

§6.    

 1. Członkami FPFS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 2. FPFS posiada członków
  a.    Zwyczajnych
  b.    Wspierających
  c.    Honorowych

§7.

 1. Członkiem zwyczajnym FPFS może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni następujące kryteria:
  1. Zaakceptuje regulamin FPFS
  2. Prowadzi zgodną z obowiązującymi przepisami prawa działalność fotograficzną (prowadzi działalność gospodarczą z odpowiednim PKD dot. świadczenia usług fotograficznych lub udokumentuje sposób rozliczania się z urzędem skarbowym)
  3. Posiada doświadczenie zawodowe (min. 10 zrealizowanych samodzielnie zleceń fotografii ślubnej)
  4. Poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy
  5. Pomyślnie przejdzie weryfikację portfolio
  6. Opłaci składkę członkowską w terminie 7 dni od wydania pozytywnej decyzji w sprawie weryfikacji portfolio. Informacja o decyzji przekazywana jest drogą mailową.
 2. Członkiem wspierającym FPFS może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów regulaminowych FPFS.
 3. O przyjmowaniu nowych członków wspierających decydują administratorzy, przez głosowanie większością głosów.
 4. Członkiem honorowym FPFS może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i popularyzację fotografii oraz realizacji celów FPFS.
 5. Członkiem honorowym FPFS staje się przez jednomyślną decyzję administratorów.
 6. O przyjmowaniu nowych członków zwyczajnych decyduje zespół rekrutacyjny.
 7. Decyzja zespołu rekrutacyjnego o przyjęciu nowego członka może zostać zakwestionowana i poddana głosowaniu ogółu członków FPFS na wniosek co najmniej 10 członków w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia decyzji na stronach forum. Głosowanie odbywa się drogą internetową na wskazanych przez administratorów stronach i trwa 1 dzień. Decyzja zespołu rekrutacyjnego zostaje unieważniona kwalifikowaną większością głosów 3/5 wszystkich członków zwyczajnych FPFS.

§8.  

 1. Zespół rekrutacyjny powołują administratorzy. W zespole rekrutacyjnym musi zasiadać co najmniej 3 członków.
 2. Weryfikacja portfolio odbywa się w sposób ustalony przez administratorów i zespół rekrutacyjny. Zasady weryfikacji portfolio są jawne i dostępne publicznie na stronach internetowych FPFS.

§9.  

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Posługiwania się logo FPFS na własnych stronach internetowych
  2. Posługiwania się marką FPFS w kontaktach z klientami
  3. Korzystania z narzędzi marketingowych oferowanych przez FPFS
  4. Uczestnictwa w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych i innych przedsięwzięciach i wydarzeniach organizowanych przez FPFS
  5. Udziału w konkursach organizowanych przez FPFS
 2. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  1. Aktywnie działać na rzecz realizacji celów regulaminowych
  2. Przestrzegać zasad etyki zawodowej i regulaminu FPFS
  3. Dbać o wysoki standard świadczonych usług fotografii ślubnej
  4. Dążyć do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych usług

§10.

 1. Członkostwo w FPFS ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji członka złożonej na ręce administratorów
  2. Wykluczenia przez administratorów decyzją podjętą przez głosowanie większością 2/3 głosów, z powodów:
   1. nieopłacenia składki członkowskiej
   2. rażącego naruszenia regulaminu FPFS
   3. rażącego naruszenia zasad etyki zawodowej lub złamania prawa
   4. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz realizacji celów FPFS
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. Decyzja administratorów jest ostateczna

Rozdział 4.    Postanowienia końcowe
§11.    

 1. Zasady korzystania z forum dyskusyjnego na stronach FPFS określone są w Regulaminie korzystania z forum, który dostępny jest dla wszystkich członków FPFS na stronie internetowej FPFS. Członkowie zobowiązani są do zapoznania się z tym regulaminem i przestrzegania jego zasad przy korzystaniu z forum dyskusyjnego.
 2. Regulamin korzystania z forum dyskusyjnego ustalają administratorzy.

§12.    

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie podejmują administratorzy a decyzja o zmianie musi być jednomyślna.
 2. Administratorzy zobowiązani są poinformować Członków FPFS o planowanych zmianach w regulaminie co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem.